CrimethInc.
Sa Pag-Usab Sa Tanang Butang Usa ka anarkistang pagsangpit [ceb]

Ang Anarkismo o anarchism usa ka hunahuna nga ang kada usa naay katungod nga mahingpit o makompleto ang kaugalingong pag-buut. Walay balaod, panggamhanan, o paagi sa pagbuut ang mas mahinungdanun kaysa sa mga panginahanglan ug mga pangandoy nga anaa sa mga tawo karon.

Dec 29, 2020 Read the whole text... 29 pp.