ภาษาไทย

David Graeber
คุณเป็นนักอนาธิปไตยหรือเปล่า คำตอบอาจทำให้คุณตกใจ! [th]

ถ้ามีคนกำลังเข้าแถวเพื่อขึ้นรถบัส คุณจะรอให้ถึงคิวของคุณและไม่ผลักคนอื่นให้หลีกไปถึงแม้ว่าจะไม่มีตำรวจอยู่แถวนั้นหรือเปล่า? คุณเป็นสมาชิกของชมรมหรือทีมกีฬาหรือองค์กรอาสาสมัครอะไรอื่น ๆ ที่การตัดสินใจไม่ได้มาจากผู้นำคนเดียวแต่มาจากความยินยอมของส่วนรวมหรือเปล่า? คุณเชื่อหรือไม่ว่านักการเมืองส่วนใหญ่เป็นพวกเห็นแก่ตัวที่ไม่ได้สนใจผลประโยชน์ของส่วนรวมอย่างแท้จริง? คุณเชื่อหรือไม่ว่าเราอยู่ในระบบเศรษฐกิจที่โง่เขลาและไม่ยุติธรรม? คุณเชื่อเรื่องที่คุณสอนลูก (หรือที่พ่อแม่คุณสอนคุณ) จริง ๆ หรือเปล่า? คุณเชื่อหรือไม่ว่ามนุษย์ฉ้อฉลและชั่วร้ายโดยเนื้อแท้ หรือว่าคนบางกลุ่ม (ผู้หญิง คนผิวสี คนธรรมดาที่ไม่ได้ร่ำรวยหรือมีการศึกษาสูง) เป็นพวกด้อยกว่า และสมควรถูกผู้ที่ดีกว่าปกครอง?

Mar 9, 2021 Read the whole text... 10 pp.

CrimethInc.
เพื่อเปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง คำวิงวอนจากผู้นิยมลัทธิอนาธิปไตย [th]

ลัทธิอนาธิปไตยโดยทั่วไปนิยามว่าเป็นปรัชญาทางการเมืองมีอุดมการณ์แนวคิดที่ว่า ทุกคนมีสิทธิเสมอภาคที่จะตัดสินใจด้วยตนเองอย่างสมบูรณ์

Dec 30, 2020 Read the whole text... 26 pp.

Brian Morris
มานุษยวิทยากับอนาธิปไตย [th]

มานุษยวิทยากับอนาธิปไตยนั้นมี “ความเกี่ยวดองกันอย่างสมัครใจ” อยู่หลายทางด้วยกัน แม้ว่าสิ่งที่มานุษยวิทยาสนใจจะศึกษานั้นมีหลายหลาก ถูกซอยย่อยออกไป และการสำรวจของมันก็ค่อนข้างที่จะกว้าง เนื่องจากเป็นการศึกษาวัฒนธรรมของมนุษย์ แต่ในทางประวัติศาสตร์แล้วก็ยังมีความเฉพาะเจาะจงอยู่ นั่นคือการศึกษาสภาพสังคมก่อนที่จะมีรัฐ

Jan 8, 2021 Read the whole text... 21 pp.

Emma Goldman
อนาธิปไตยยืนหยัดเพื่อสิ่งใดอย่างแท้จริง [th]

อนาธิปไตยหัวกะทิชั้นเลิศแห่งอุดมคติอันสูงส่ง ณ เวลานี้ ได้แทรกซึมไปทั่วทุกหัวระแหง ในความบากบั่นอุตสาหะของมวลมนุษยชาติวิทยาศาสตร์ ศิลปะวรรณกรรม นาฏกรรม หรือความเพียรพัฒนาเศรษฐกิจ อันที่จริง การต่อต้านของปัจเจกบุคคลและทางสังคมต่อความมิชอบธรรมอันไม่ปกติทั้งปวง ล้วนนําทางส่องสว่างด้วยแสงแห่งจิตวิญญาณของอนาธิปไตย ดั่งปรัชญาอํานาจอธิปไตยแห่งปัจเจกชน ทฤษฎีแห่งความเป็นเอกภาพทางสังคม สัจธรรมอันยิ่งใหญ่ผุดผ่องและยังคงอยู่ ที่กําลังสร้างโลกขึ้นมาใหม่ และนั่นจักนําพาสู่รุ่งอรุณอันงดงามกว่า

May 30, 2022 Read the whole text... 20 pp.