Mèo Mun
The Broken Promises of Vietnam [en]

Vietnam 2021, the mood in the air seems to be that of optimism. The government’s relentless pursuit of a Zero-COVID strategy has won them widespread approval both domestically and internationally. The economy managed to squeeze out positive growth whereas many of its neighbours suffered a decline from the pandemic. Yet underneath all this bravado, one could sense that something is amiss. There’s this nagging feeling that no one seems to be able to put a finger on. Almost as if, there is a spectre haunting Vietnam, the spectre of communism — the true kind without any bells and whistles.

20 Apr 2021 Read the whole text... 6 pp.

Mèo Mun, The Commoner
Translating Vô Trị - An Interview With Mèo Mun [en]

An interview with Mèo Mun, an anarchist group archiving, translating, and dissemination anarchist texts to aid the anarchist movement in Vietnam.

18 Feb 2022 Read the whole text... 25 pp.

Mèo Mun
Việt Nam: Những Lời Hứa Bỏ Ngỏ [vi]

Việt Nam năm 2021, mọi nơi đều được bao trùm bởi một bầu không khí lạc quan. Chiến dịch chống COVID bền bỉ của chính phủ đã giành được sự công nhận ở cả trong và ngoài nước. Nền kinh tế tăng trưởng dương một cách thần kỳ trong khi nhiều nước láng giềng khốn đốn vì đại dịch. Thế nhưng ẩn sau bầu không khí hân hoan ấy, ta vẫn thấy có điều gì nặng nề, bức bối mà không ai có thể gọi tên. Dường như có một bóng ma đang ám ảnh Việt Nam: bóng ma của chủ nghĩa Cộng sản — thứ chủ nghĩa Cộng sản chân chính không chút giả dối.

14 Jul 2021 Read the whole text... 7 pp.