Title: Pa’no mag tindog nin Community Pantry/Bodegang Banwaan sa saindong lugar?
Author: Anonymous
Language: Bicolano
Date: 2021

Magapod sa mga pag-iriba, kahimanwa, asin kapamilya.
Maghapot sa kapamilya o mga pag iriba kun may bisto sindang gustong magtaong tabang. Mag gibo nin group chat (GC) para sa mga gustong mag heras nin tabang. Mas maray man na mag post sa facebook o iba pang social media nganing mas dakol an maabot kan impormasyon na magkakaigwang bodegang banwaan sa saindang lugar.

Aramon kun ano ano an mga kaipuhan sa pag puon.
Listahon sa papel o sa Excel sa kompyuter an mga pagkakan na pananao asin an mga gamit na kaipuhan sa pag laag nin bodegang banwaan. Halimbawa na kan lamesa, kahon na mga laganan, tukawan.

Maghanap nin pwesto na dakol an nag aagi asin madaling mahiling kan mga tawo.
Maghanap nin maray na pwesto na dakol an nag aagi. Ilaag an nasunuan na lokasyon sa mga posts ta nganing maaraman kan mga ma donar kung sain ninda idadara ang saindang donasyon.

Itindog an Bodegang Banwaan!
Maray na gamiton sana si mga lumang gamit arog kan mga lumang lamesa, kahon kan sapatos o ano pa man na pwedeng patungan kan mga pananao. Maglaag man nin karatula na nag papaliwanag kun ano an Bodegang Banwaan. Isabi sa mga tawo na ang satuyang Bodegang Banwaan ay hali sa masa, pasiring sa masa. Hikayaton niato sinda na Magkua segun sa pangangaipo, Magtao segun sa kaya.

TARABANGAN: Pakikisumaro, bako sanang pagheras
An satuyang Bodegang Banwaan, sarong gibo na mapahiling kan pagkasararo niato bilang sarong komunidad na magtarabangan na ihawas an lambang saro, bako na tratuhon an iba nin hababa. Nagheheras sana kita nin malasakit sa mga miembro kan satuyang komunidad na nasa labi-labing pag tios dara kan pandemya. Yaon kita tanganing ipagirumdom na maaasahan ta an kada saro. Bako ini urulay kung may maitatao o mayo. Mayo kitang ibang maaasahan ngunyan kun bako an lambang saro.

Pa’no kun dakulon an tigkua?
An Bodegang Banwaan ginibo para sa mga tawo ta nganing dawa papano dai na sinda mag isip kun anong kakanon pag abot kan oras nin pagkakan. Dawa anong ubos kang satuyang bodega, kita mag tubod sa kada saro na masusustiniran ta ini hanggang sa makakaya ta. Tiwala sana sa lambang saro, iyo ini an kaipuhan ta ngunyan.