2023

April 2023

The QR code of the Southeast Asian Anarchist Library is now publicly available at our QR Code page. Previously, it was privately distributed in backroom alleys and sketchy chat rooms. Now it's available for everyone to make use of. Download it now!

a-e-announcements-en-6.png
Download this QR code now!
a-e-announcements-en-5.jpg
The Southeast Asian Anarchist Library QR code used in an anarchist poster in Thailand.

2021

October 2021

The librarians had a short Q&A with Its Going Down Worldwide. Check out the interview.

September 2021

The SEA Library can now be accessed in Tor through a dedicated *.onion domain. Access it here:

March 2021

Announcing a Southeast Asian Anarchist Library

The Southeast Asian Anarchist Library is the newest offering from The Anarchist Library which features multilingual anarchist literature from Southeast Asia or in Southeast Asian languages.

Visit the Southeast Asian Anarchist Library!

a-e-announcements-en-3.jpg

In time of pandemic and insurrection anarchists are out in the streets in Yangon, Bangkok, Jakarta, Kuala Lumpur, and Metro Manila. Anarchism in Southeast Asia only a little more than thirty years old as anarchism was totally demobilized and eradicated in the region in the early 20th century. Still, anarchism re-emerges as the region’s people looks for liberatory frameworks. To match increased libertarian militancy in Southeast Asia (SEA), The Anarchist Library now offers the Southeast Asian Anarchist Library as a site to collect and collate anarchist literature from the region or in the regional languages.

The SEA Library is a multilingual library that reflects the multilingual and plural diversity of the Southeast Asian region. Here you can find texts in English, Bahasa Indonesia, Bahasa Melayu, Tagalog, Bisaya (Cebuano), ภาษาไทย (Thai), Tiếng Việt (Vietnamese), and 中文 (Mandarin). The Library curates new texts through @SEAanarkis on Twitter.

The SEA Library is also a site for new translations such as the Vietnamese section whose translations are all original. Texts such as David Graeber’s classic “Are You An Anarchist?” has been translated into Tagalog, Indonesian/Malay, Vietnamese, and Thai. In this manner, the SEA Library acts as free platform for anarchist propagandists in the region.

a-e-announcements-en-1.jpg
The multilingual features of the SEA Library at a glance.

Like The Anarchist Library, you can download texts in the SEA Library in ready-to-print zine format or as ebooks. Feel free to download and distribute texts! You can even use bookbuilder to build your own zines and ebooks using any text from the catalog.

a-e-announcements-en-2.jpg
You can print ready-to-print zines!

As a free platform, you can add new texts to the SEA Library that you think ought be on the platform. An account is not needed. The criteria of the SEA Library is that these texts have to have something to do with the libertarian and anti-statist movement from or about Southeast Asia or such a text in an indigenous regional language.

The SEA Library is also looking for volunteers for translation and acquisition of new texts. For example, the SEA Library currently does not have texts in မြန်မာစာ (Burmese), ພາສາລາວ (Lao), or ភាសាខ្មែរ (Khmer). The SEA Library would appreciate volunteers that can help the library expand its collection. Another pending task is translating the user interface of the SEA Library into indigenous languages.

If you would like to help out, you can email the SEA Library at: <library-sea [a.t] angrylists [d.o.t] com>. You can also hop in The Anarchist Library IRC where the librarians of the SEA Library also hang out.

The future of anarchism in Asia is bright. New anarchist and libertarian collectivities sprout yearly. Where there is authority there is resistance to it and a Southeast Asian Anarchist Library is a project that can help build that militancy.

For a Southeast Asian anarchism!


Inihahayag namin ang Aklatang Anarkista para sa Timog-silangang Asya

Ang Aklatang Anarkista para sa Timog-silangang Asya ay bagong proyekto ng The Anarchist Library na nagtatampok ng panatikang anarkista mula sa TImog-silangang Asya o sa mga wika ng rehiyon ito.

Dalawin mo nga ang Aklatang Anarkista!

a-e-announcements-en-3.jpg

Sa panahon ng pandemiya at pag-aalsa, nasa kalye ang mga anarkista sa Yangon, Bangkok, Jakarta, Kuala Lumpur, at Metro Manila. Higit sa tatlumpug taong gulang lamang ang anarkismo sa Timog-silangang Asya kasi binuwag ang anarkismo sa rehiyon ito noong unang bahagi ng ikadalawampu siglo. Ngunit, muling paglitaw ang anarkismo habang naghahanap ang mga tao ng itong rehiyon ng mga mapagpalayang prinsipyo. Upang maitugma ang umuunlad na militanteng anarkismo sa sa Timog-silangang Asya, nagsimula ang The Anarchist Library ang Aklatang Anarkista para sa Timog-silangang Asya bilang isang lugar upang mangolekta ng mga panatikang anarkista mula sa rehiyong Timog-silangang Asya o sa mga wika nito.

Multilinggwal na silid aklatan ang Aklatang Anarkista at sumasalamin ito sa sari-saring wika at uri ng rehiyon ng Timog-Silangang Asya. Mahahanap mo rito ang mga babasahin sa Ingles, Bahasa Indonesia, Bahasa Melayu, Tagalog, Bisaya, ภาภา ไทย (Thai), Tiếng Việt (Vietnamese), at 中文 (Mandarin). Nagbabalita ang Aklatang Anarkista ng mga bagong babasahin sa pamamagitan ng @SEAanarkis sa Twitter.

Ang Aklatang Anarkista ay lugar din para sa mga bagong pagsasalin tulad ng seksyong Vietnamese na bagong-bago ang mga pagsasalin nito. Babasahin gaya ng klasiko ni David Graeber na “Are You An Anarchist?” ay isinalin sa Tagalog, Indonesian/Malay, Vietnamese, at Thai. Sa paraang ito, kumikilos ang Aklatang Anarkista bilang libreng plataporma para sa mga propaganda ng mga anarkista sa rehiyon.

a-e-announcements-en-1.jpg
Ang mga tampok na multilinggwal ng Akalatang Anarkista.

Tulad ng The Anarchist Library, puwede mong i-download ang mga babasahin ng Aklatang Anarkista bilang ng mga zine format na ready-to-print o bilang ebook. I-download at ipamahagi mo ang mga babasahin ng Aklatang Anarkista! Puwede mo rin gamitin ang bookbuilder para maaari kang lumikha ng iyong sariling zine at ebook gamit ang anumang teksto mula sa katalogo.

a-e-announcements-en-2.jpg
Puwede mo i-print ng mga zine na ready-to-print!

Bilang libreng plataporma, puwede mo rin idagdag ng bagong babasahin sa Aklatang Anarkista na sa palagay mo dapat nasa aklatan. Di mo kailangan ng account. Kailangan lang na may kinalaman sa libertariang at kontra-estadong kilusan mula sa o tungkol sa Timog-silangang Asya o panatikang anarkista nasa isang wika sa rehiyon ito.

Naghahanap ang Aklatang Anarkista para sa Timog-silangang Asya ng mga boluntaryo para sa pagsasalin at pagkuha ng mga bagong babasahin. Halimbawa, kasalukuyang walang mga teksto sa မြန်မာစာ (Burmese), ພາ ສາ ລາວ (Lao), o ភាសាខ្មែរ (Khmer) ang Aklatang Anarkista. Pasalamatan kami ang mga boluntaryo na makakatulong sa Aklatang Anarkista na mapalawak ang koleksyon nito. Isa pang hindi pa ginagawa ay pagsasalin ang user interface ng plataproma sa Tagalog at ibang mga wika ng rehiyon.

Kung nais mong tumuling, maaari kang mag-email sa Aklatang Anarkista sa: <library-sea [at] angrylists [dot] com>. Puwede ka rin dumalaw sa The Anarchist Library IRC kung saan tumatambay ang mga taga-Aklatang Anakrista.

Maliwanag at masigla ang kinabukasan ng anarkismo sa Asya. Madaming bagong samahang anarkista umusbong taun-taon. Kung mayroong saang awtoridad, mayroong din ng paglaban dito. Ang Aklatang Anarkista ay isang proyekto para makakatulong sa pagbuo ng militanteng iyon.

Para sa anarkismo sa Timog-silangang Asya!


Mengumumkan Peluncuran Perpustakaan Anarkis Asia Tenggara

Perpustakaan Anarkis Asia Tenggara adalah proyek terbaru dari The Anarchist Library yang menyediakan literatur anarkis multibahasa dari atau berbahasa Asia Tenggara.

Kunjungi Perpustakaan Anarkis Asia Tenggara.

a-e-announcements-en-3.jpg

Dalam masa pandemi dan pemberontakan, kaum anarkis turun ke jalan-jalan di Yangon, Bangkok, Jakarta, Kuala Lumpur, dan Metro Manila. Anarkisme di Asia Tenggara baru berusia setidaknya 30 tahun, sebelumnya ia benar-benar telah didemobilisasi dan diberangus di wilayah tersebut pada awal abad ke-20. Namun, anarkisme muncul kembali saat masyarakat di kawasan itu mencari kerangka kerja pembebasan. Untuk memfasilitasi peningkatan militansi libertarian di Asia Tenggara (SEA), The Anarchist Library sekarang menawarkan Perpustakaan Anarkis Asia Tenggara (Southeast Anarchist Library) sebagai situs untuk mengumpulkan dan menyusun literatur anarkis dari kawasan atau dalam bahasa Asia Tenggara.

Perpustakaan Anarkis Asia Tenggara adalah perpustakaan multibahasa yang mencerminkan keragaman multibahasa dan betapa majemuknya kawasan Asia Tenggara. Di sini Anda dapat menemukan teks dalam bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Bahasa Melayu, Tagalog, Bisaya (Cebuano), ภาษา ไทย (Thai), Tiếng Việt (Vietnam), dan 中文 (Mandarin). Perpustakaan mengumpulkan teks-teks baru melalui [@SEAanarkis](https://twitter/com/SEAanarkis) di Twitter.

SEA Library juga merupakan situs untuk terjemahan baru seperti bagian bahasa Vietnam yang semua terjemahannya asli. Teks klasik seperti karya David Graeber “Are You An Anarchist?” Telah diterjemahkan ke dalam bahasa Tagalog, Indonesian/Melayu, Vietnam, dan Thailand. Dengan cara ini, SEA Library bertindak sebagai platform gratis untuk propagandis anarkis di wilayah Asia Tenggara.

a-e-announcements-en-1.jpg
Sekilas tentang fitur multibahasa Perpustakaan SEA.

Seperti The Anarchist Library, Anda dapat mendownload teks di SEA Library dalam format zine yang siap dicetak atau sebagai eBook. Jangan ragu untuk mengunduh dan mendistribusikan teks! Anda bahkan dapat menggunakan bookbuilder untuk membangun zine dan ebooks menggunakan teks dari katalog Anda sendiri.

a-e-announcements-en-2.jpg
Anda dapat mencetak zine siap cetak!

Sebagai platform gratis, Anda dapat menambahkan teks baru ke Perpustakaan SEA yang menurut Anda seharusnya ada di platform tersebut. Anda tidak memerlukan akun untuk melakukan itu. Kriteria kami adalah bahwa teks-teks ini ada hubungannya dengan gerakan libertarian dan anti-negara dari atau tentang Asia Tenggara atau teks semacam itu dalam bahasa daerah Asia Tenggara.

SEA Library juga mencari relawan untuk menerjemahkan dan menambahkan teks baru. Misalnya, SEA Library saat ini belum memiliki teks dalam bahasa မြန်မာစာ (Burma), ພາ ສາ ລາວ (Lao), atau ភាសាខ្មែរ (Khmer). SEA Library sangat menghargai relawan yang dapat membantu perpustakaan memperluas koleksinya. Tugas tertunda lainnya adalah menerjemahkan tampilan pengguna (user interface) SEA Library ke dalam bahasa Asia Tenggara.

Jika Anda ingin membantu, Anda dapat mengirim email ke SEA Library di: <library-sea [at] angrylists [dot] com>. Anda juga dapat masuk ke The Anarchist Library IRC tempat para pustakawan SEA Library juga berkumpul.

Masa depan anarkisme di Asia sangat cerah. Kelompok-kelompok anarkis dan libertarian baru tumbuh setiap tahunnya. Di mana ada otoritas, akan ada perlawanan terhadapnya dan Perpustakaan Anarkis Asia Tenggara adalah proyek yang dapat membantu untuk membangun militansi itu.

Untuk anarkisme di Asia Tenggara!


Ra mắt Thư viện Chủ nghĩa Vô trị vùng Đông Nam Á

Thư viện Chủ nghĩa Vô trị vùng Đông Nam Á (South East Asian Anarchist Library) là món quà mới nhất từ Thư viện Chủ nghĩa Vô trị (The Anarchist Library), với các tài liệu đa ngôn ngữ, gồm các ngôn ngữ địa phương, về Chủ nghĩa Vô trị vùng Đông Nam Á.

Ghé thăm Thư viện Chủ nghĩa Vô trị vùng Đông Nam Á

a-e-announcements-en-3.jpg

Trong thời buổi của đại dịch và những cuộc nổi dậy này, người vô trị có mặt trên mọi nẻo đường, từ Yangon, Bangkok, Jakarta, Kuala Lumpur, đến vùng Thủ đô Manila. Do sự đàn áp dữ dội trên khắp khu vực đầu thế kỷ 20, chủ nghĩa vô trị vùng Đông Nam Á chỉ mới được hơn 30 năm tuổi đời. Thế nhưng, chủ nghĩa vô trị đã tái xuất hiện khi người dân địa phương bắt đầu tìm kiếm các khuôn khổ tự do mới. Theo đà phát triển của hoạt đấu tranh tự do vùng Đông Nam Á (ĐNA), Thư viện Chủ nghĩa Vô trị giới thiệu tới bạn đọc Thư viện Chủ nghĩa Vô trị vùng ĐNA — nơi tập hợp và tham chiếu các tài liệu về chủ nghĩa vô chính phủ trong khu vực, hoặc bằng các ngôn ngữ trong khu vực.

Thư viện ĐNA là một thư viện đa ngôn ngữ, phản ánh tính đa dạng ngôn ngữ và văn hoá của khu vực địa phương. Tại đây, độc giả có thể tìm đọc các tài liệu tiếng Anh, tiếng Indonesia, tiếng Mã Lai, tiếng Tagalog, tiếng Cebu, tiếng Thái, Tiếng Việt, hoặc tiếng Trung. Tài liệu mới được công bố qua trang @SEAanarkis trên Twitter.

Thư viện ĐNA cũng mang tới cho độc giả các các bản dịch mới nhất, chẳng hạn như trang tiếng Việt với 100% các bản dịch nguyên bản. Một số tài liệu như bài viết kinh điển “Are You An Anarchist?” (tạm dịch: “Bạn có phải người vô trị không?”) của David Graeber đã được dịch sang tiếng Tagalog, tiếng Indonesia/Mã Lai, cũng như tiếng Việttiếng Thái. Dưới hình thức này, Thư viện ĐNA hoạt động như một nền tảng miễn phí cho các nhà tuyên giáo vô trị trong khu vực.

a-e-announcements-en-1.jpg
Sơ lược về các tính năng đa ngôn ngữ của Thư viện ĐNA.

Tương tự Thư viện Chủ nghĩa Vô trị, bạn đọc có thể tải xuống các tài liệu của Thư viện ĐNA dưới định dạng sách điện tử, hoặc tạp chí sẵn sàng đem in. Bạn đọc có thể tự do tải và chia sẻ toàn bộ tài liệu, hay thậm chí là dùng trình tạo sách để làm sách điện tử và tạp chí từ bất kỳ văn bản nào trong danh mục của thư viện!

a-e-announcements-en-2.jpg
Bạn đọc có thể in tạp chí trực tiếp từ thư viện!

Bởi Thư viện ĐNA là một nền tảng miễn phí, độc giả có thể đóng góp tài liệu cho thư viện mà không cần tạo tài khoản. Tiêu chí của chúng tôi là những văn bản này phải liên quan đến phong trào tự do và chống chính quyền tại vùng ĐNA, hoặc được viết bằng một trong các ngôn ngữ bản địa.

Thư viện ĐNA cũng đang tìm kiếm tài liệu mới và tình nguyện viên dịch thuật. Ví dụ, hiện tại Thư viện ĐNA chưa có tài liệu tiếng Miến Điện, tiếng Lào, hay tiếng Khmer. Thư viện ĐNA hoan nghênh những tình nguyện viên có khả năng giúp chúng tôi mở rộng thư khố. Một nhiệm vụ trước mắt khác là biên dịch giao diện người dùng của Thư viện ĐNA sang các ngôn ngữ bản địa.

Mọi đóng góp từ độc giả xin gửi email tới Thư viện ĐNA, tại: <library-sea [at] angrylists [dot] com>. Bạn đọc cũng có thể ghé thăm The Anarchist Library IRC, nơi các thủ thư thường lui tới.

Tương lai của chủ nghĩa Vô trị vùng châu Á vô cùng xán lạn. Nhiều cộng đồng tự do hoặc vô trị mới được thành lập mỗi năm. Ở đâu có chính quyền, ở đó có phản kháng: Thư viện ĐNA là một dự án có khả năng giúp sức xây dựng những lực lượng này.

Vì chủ nghĩa vô trị vùng Đông Nam Á!


ประกาศเกี่ยวกับห้องสมุดอนาธิปไตยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ห้องสมุดอนาธิปไตยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Southeast Asian Anarchist Library) เป็นภารกิจล่าสุดของห้องสมุดอนาธิปไตย ที่รวบรวมงานเขียนเกี่ยวกับอนาธิปไตยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืองานเขียนที่เป็นภาษาในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอาไว้ด้วยกัน

เยี่ยมชมห้องสมุดอนาธิปไตยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ที่นี่!

a-e-announcements-en-3.jpg

ในช่วงเวลาของโรคระบาดและการต่อต้าน เหล่านักอนาธิปัตย์พากันลงสู่ท้องถนนในย่างกุ้ง กรุงเทพ จาการ์ตา กัวลาลัมเปอร์ และเมโทรมะนิลา แนวคิดอนาธิปไตยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นมีระยะเวลาในประวัติศาสตร์เพียง 30 ปี เพราะนับตั้งแต่ช่วงต้นศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา อนาธิปไตยในภูมิภาคนี้ก็ได้ถูกปลดออกจากสนามทางความคิดและถูกกำจัดออกไปจนสิ้น แต่อนาธิปไตยก็ยังคงหวนกลับมา ณ ที่แห่งนี้ ในฐานะของกรอบคิดที่จะช่วยให้ผู้คนปลดแอกตนเอง เพื่อตอบสนองเหล่าผู้คนที่ใฝ่หาอิสรภาพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เพิ่มจำนวนขึ้น ห้องสมุดอนาธิปไตยจึงจัดทำเวอร์ชั่นภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขึ้นมา เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและตรวจเทียบงานเขียนเกี่ยวกับอนาธิปไตย หรืองานเขียนที่เป็นภาษาของประเทศในภูมิภาคนี้

ห้องสมุดอนาธิปไตยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือห้องสมุดหลายภาษา ที่สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คุณสามารถเจองานเขียนในภาษาต่างๆ ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาบาฮาซา(อินโดนีเซีย/มลายู) ภาษาตากาล็อก ภาษาเซบูอาโน ภาษาไทย ภาษาเวียดนาม และภาษาแมนดาริน ห้องสมุดนี้ทำการคัดเลือกงานเขียนใหม่ๆ ผ่านแอคเคาท์ทวิตเตอร์ @SEAanarkis

ห้องสมุดแห่งนี้ยังเป็นแหล่งของงานแปลใหม่ๆ ซึ่งจะเห็นได้ใน หมวดภาษาเวียดนาม งานคลาสสิกของ เดวิด เกรเบอร์ คุณเป็นนักอนาธิปไตยหรือเปล่า ได้ถูกแปลเป็น ภาษาตากาล็อก ภาษาอินโด/มาเลย์ ภาษาเวียดนาม และ ภาษาไทย เมื่อเป็นเช่นนี้ ห้องสมุดอนาธิปไตยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก็จะเป็นแพลทฟอร์มอิสระสำหรับเหล่านักอนาธิปัตย์ในภูมิภาคที่ต้องการเผยแพร่แนวคิดอนาธิปไตย

a-e-announcements-en-1.jpg
ฟีเจอร์ห้องสมุดอนาธิปไตยหลายภาษาแบบคร่าวๆ

เช่นเดียวกับห้องสมุดอนาธิปไตยเวอร์ชั่นหลัก คุณสามารถดาวน์โหลดข้อเขียนในห้องสมุดอนาธิปไตยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อจัดทำซีนที่พร้อมสำหรับการพิมพ์เป็นรูปเล่ม หรือในรูปแบบอีบุ๊กส์ก็ได้ เชิญดาวน์โหลดและแจกจ่ายข้อเขียนเหล่านี้ได้ตามสบาย! คุณยังสามารถใช้ ตัวสร้างหนังสือ เพื่อทำซีนหรืออีบุ๊กส์ในรูปแบบของตัวเองได้ด้วย

a-e-announcements-en-2.jpg
คุณสามารถนำเอา ซีนฉบับพร้อมพิมพ์ ไปพิมพ์ได้เลย!

เนื่องจากเป็นแพลทฟอร์มอิสระ คุณสามารถเพิ่มงานเขียนใหม่ๆ เข้ามายังห้องสมุดอนาธิปไตยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ด้วย ถ้าคุณคิดว่างานดังกล่าวเหมาะสมกับห้องสมุดของเรา ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องสมัครสมาชิกใดๆ สำหรับข้อเขียนที่เหมาะสมนั้นจะต้องเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดอิสรนิยมและขบวนการต่อต้านรัฐ ที่มาจากหรือเกี่ยวข้องกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ห้องสมุดอนาธิปไตยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังมองหาอาสาสมัครเพื่อทำการแปลและเฟ้นหาข้อเขียนใหม่ๆ ตัวอย่างเช่น ห้องสมุดของเรายังไม่มีงานเขียนในภาษาพม่า ภาษาลาว หรือภาษาเขมร เรายินดีอย่างยิ่งถ้ามีอาสาสมัครเข้ามาช่วยเหลือเราขยายคอลเลคชั่นของห้องสมุด อีกงานหนึ่งที่ยังไม่เสร็จสิ้นก็คือการแปลหน้าเว็บไซต์ (user interface) ของห้องสมุดให้เป็นภาษาท้องถิ่น

ถ้าคุณประสงค์ที่จะช่วยเหลือเรา สามารถอีเมลมาที่ <library-sea [at] angrylists [dot] com> คุณยังสามารถแวะเข้าไปในแชแนล IRC ของเรา เพื่อพูดคุยกับบรรณารักษ์คนอื่นๆ ที่จัดการดูแลห้องสมุดอนาธิปไตยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อนาคตของอนาธิปไตยในเอเชียนั้นสดใส มีนักอนาธิปัตย์และนักอิสรนิยมหน้าใหม่ๆ เกิดขึ้นทุกปี ที่ใดมีอำนาจ ที่นั้นย่อมมีการต่อต้าน และห้องสมุดอนาธิปไตยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือโครงการที่จะเสริมสร้างความเข็มแข็งให้กับสหายของเรา

เพื่ออนาธิปไตยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้!

Latest entries

Loading...