Pëtr Kropotkin
Ang Panawagan sa Kabataan [tl]

“...Kailangang itigil natin ang pagiging luho ng siyensya, gawin natin itong pundasyon ng buhay ng bawat isa. Ito ang hinihingi ng hustisya.”

2021年12月16日 阅读全文… 30页