Mèo Mun, The Commoner
Translating Vô Trị - An Interview With Mèo Mun [en]

An interview with Mèo Mun, an anarchist group archiving, translating, and dissemination anarchist texts to aid the anarchist movement in Vietnam.

Feb 18, 2022 Read the whole text... 25 pp.

Bellamy Fitzpatrick
Undangan untuk Melakukan Desersi [id]


Jul 14, 2021 Read the whole text... 51 pp.

CrimethInc.
Untuk Mengubah Semuanya cara anarkis [ms]

ANARKISMA adalah idea bahawa semua orang berhak untuk mendapat kehendak dirinya sendiri secara sepenuhnya. Tiada undang-undang, pemerintah ataupun proses membuat keputusan yang lebih penting daripada keperluan dan kehendak sebenar seorang manusia.

Dec 30, 2020 Read the whole text... 27 pp.

Ngô Văn
Việt Nam 1920-1945 Cách Mạng Và Phản Cách Mạng Thời Đô Hộ Thực Dân [vi]

Chưa có một nơi nào trên thế giới và trong thế kỷ này đã tìm ra con đường thực thi cái "lý thuyết không tưởng" của Karl Marx, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho mỗi người được khai tâm phát triển và mở mang một xã hội hợp lý toàn thế giới, không giai cấp, không có chủ nghĩa tư bản, không có chế độ làm mướn và do đó không có người bóc lột người, không còn Nhà Nước và cũng chẳng có những mâu thuẫn đối kháng giữa các quốc gia. Chủ nghĩa quốc gia độc đoán, dẫy đầy áp bức, vu khống và ám sát theo lời Stalin, chỉ làm bại hoại chân tướng lý thuyết Karl Marx, làm cho người ta hiểu sai lạc đi.

Oct 12, 2021 Read the whole text... 455 pp.