Emma Goldman
อนาธิปไตยยืนหยัดเพื่อสิ่งใดอย่างแท้จริง [th]

อนาธิปไตยหัวกะทิชั้นเลิศแห่งอุดมคติอันสูงส่งณเพลานี้ได้แทรกซึมไปทั่วทุกหัวระแหงในความบากบั่นอุตสาหะ ของมวลมนุษยชาติวิทยาศาสตร์ศิลปะวรรณกรรม นาฏกรรม หรือความเพียรพัฒนาเศรษฐกิจอันที่จริง การต่อต้านของปัจเจกบุคคลและทางสังคมต่อความมิชอบธรรมอันไม่ปกติทั้งปวงล้วนนําทางส่องสว่างด้วยแสง แห่งจิตวิญญาณของอนาธิปไตยดั่งปรัชญาอํานาจอธิปไตยแห่งปัจเจกชนทฤษฎีแห่งความเป็ นเอกภาพทางสังคม สัจธรรมอันยิ่งใหญ่ผุดผ่องและยังคงอยู่ที่กําลังสร้างโลกขึ้นมาใหม่และนั่นจักนําพาสู่รุ่งอรุณอันงดงามกว่า

May 30, 2022 Read the whole text... 20 pp.