David Graeber
Anarkista Ka Ba? Alamin! [tl]

Sa pila ng jeep, kahit walang nakabantay, iiwasan mo bang makipag-unahan? May barkada ka ba, sports team, o parte ka ba ng isang grupo kung saan yung mga ginagawa ninyo ay pinagkasunduan ninyong lahat at ‘di lang ng isa sa inyo? Naniniwala ka ba na karamihan ng pulitiko ay korap at kurakot na wala namang paki sa ikabubuti ng madla? Sa tingin mo, nabubuhay ba tayo sa lipunan at sistemang walang kuwenta at di-patas? Naniniwala ka ba sa mga itinuturo mo sa anak mo (o sa mga pangaral ng magulang mo)?

Dec 29, 2020 Read the whole text... 13 pp.

Errico Malatesta
Anarkiya at Pamahalaan [tl]

Ang paniniwala na ang anarkiya ay isang kundisyon kung saan ang paligid ay magulo ay nagmula sa paniniwala na kinakailangan ang isang pamahalaan upang maayos ang takbo ng buhay ng mga mamamayan. Kasama din dito ang paniniwala na kung walang pamahalaan ay magiging magulo, maghahari ang iba at, gaganti ang mga naaagrabyado o naloko at ilalagay ng mga ito ang batas sa kanilang mga kamay.

Dec 29, 2020 Read the whole text... 11 pp.

David Graeber
Apakah Anda Seorang Anarkis? Jawabannya Mungkin Mengejutkan Anda! [id]

Jika ada antrian menaiki bus yang penuh sesak, apakah anda akan menunggu giliran dan menahan diri tidak menyela orang lain meski tidak ada polisi? Apakah anda bagian dari klub atau tim olahraga atau organisasi sukarela lainnya di mana pengambilan keputusan tidak ditentukan oleh seorang pemimpin, tetapi dilakukan atas dasar kesepakatan bersama? Apakah anda percaya bahwa kebanyakan politisi adalah egois yang sebenarnya tidak cukup peduli dengan kepentingan publik? Apakah anda berpikir kita hidup dalam sistem ekonomi yang bodoh dan tidak adil? Apakah anda benar-benar percaya hal-hal yang anda katakan kepada anak-anak anda (atau yang orangtua anda katakan pada anda)?

Dec 29, 2020 Read the whole text... 11 pp.

David Graeber
Bạn có phải người vô trị không? Và câu trả lời đầy bất ngờ! [vi]

Nếu phải xếp hàng dài để lên xe buýt, bạn có đợi đến lượt mình mà không dùng cùi chỏ thụi người để tranh đường không?

Feb 18, 2021 Read the whole text... 10 pp.

Strangers In a Tangled Wilderness
Buhay na Walang Batas Introduksyon sa Pulitikang Anarkista [tl]

Ang anarkista ay isang tao na tumatanggi sa pangingibabaw ng iisang tao o uri sa iba. Ang anarkismo ay isang malawak na termino para sa isang grupo ng pilosopiyang pulitikal na nakasalig sa ideya na maari tayong mamuhay bilang mga anarkista. Ang gusto naming mga anarkista ay isang mundong walang bansa, gobyerno, kapitalismo, rasismo, seksismo, diskriminasyon kontra-LGBTQ+… isang mundo kung wala ni isa sa pagka-rami-raming nagkaka-halo-halong mga sistema ng pangiibabaw na nagpapabigat sa mundo ngayon.

Jun 27, 2021 Read the whole text... 31 pp.

Errico Malatesta
Dalawang Magbubukid (Entre Campesinos)
Mahalagang Salitaan Ukol sa Pagsasamahan ng̃ mg̃a Tao
[tl]

Ang anarkía pò’y nagkakahulugán ng̃ walâng pámahalaán. ¿Dî pò ba nasabi ko na yatà sa inyo, na yamang ang pámahalaá’y walâng saysay, kundî manangkilik lamang sa mg̃a ginoó, kayâ’t kung magkakatuusan, ay malinag na walâ tayong nararapat pakasikapin gaya ng̃ mahangahán ang kanilang nakasusuyà nang mg̃a paguutós sa atin? Sa lugál ng̃ ginagawìng paghahalal sa mg̃a diputado at mg̃a kagawad, na lumilikhâ ng̃ mg̃a kautusán at lumalabag (palibhasà’y nauukol lamang sa atin ang pananalima), ay tayotayo na rin ang magsisiganap ng̃ mg̃a bagaybagay na nauukol sa atin, at gayón din ang sa ibá pang bagay na kailang̃ang pagpasiyahán. Sakalìng mahigpit na kailang̃ang ipagkatiwalà pa sa isa ang ikatutupad ng̃ mg̃a pinagpapasiyahán natin, ay gayón ang ating gágawin at walâ na.

Jan 19, 2022 Read the whole text... 71 pp.

Errico Malatesta
Đường Lối Chủ Nghĩa Vô Trị [vi]

Như đã nói, ta phải vận động để đánh thức mong muốn thay đổi xã hội một cách toàn diện trong những người bị áp bức, phải thuyết phục họ rằng, nếu đoàn kết lại cùng nhau, họ có cơ hội thắng; ta phải tuyên truyền và chuẩn bị lực lượng vật chất cũng như tinh thần cần thiết để chiến thắng kẻ thù, bằng cách tận dụng hoặc tạo ra những hoàn cảnh thuận lợi để thực hiện cách mạng xã hội, dùng vũ lực để lật đổ chính quyền cũng như tước đoạt của cải của những chủ sở hữu giàu có, và bằng cách biến các phương tiện sản xuất sinh sống thành của chung cũng như ngăn việc hình thành một chính phủ mới muốn áp đặt ý chí của chúng và ngăn cản việc tái tổ chức xã hội của người dân.

Feb 18, 2021 Read the whole text... 20 pp.