Guy Debord
Xã Hội Diễn Cảnh La Société du Spectacle [vi]


Oct 17, 2021 Read the whole text... 289 pp.

Alfredo M. Bonanno
Dari Kerusuhan ke Insureksi Sebuah Analisa Anarkis di Era Kapitalisme Pos-Industrial [id]


Oct 16, 2021 Read the whole text... 65 pp.

David Watson, Richard Drinnon
Looking Back on the Vietnam War History and forgetting [en]

Vietnamese commissars will deliver up resources and cheap labor to international corporate capital, sometimes to the very same exploiters they spent thirty years fighting. It should be no surprise that Vietnamese army veterans are beginning to ask what exactly it was they fought for.

Oct 15, 2021 Read the whole text... 49 pp.

George Bradford (David Watson)
Vietnam We Will Never Forget, We Will Never Forgive [en]

This denunciation of the monsters who administer global capitalism is not meant to mythologize or glorify the Vietnamese. Certainly, the Vietnamese stalinists never abolished the market economy in an attempt to create a liberatory, communal society.

Oct 15, 2021 Read the whole text... 14 pp.

Ngô Văn
Tại Xứ Chuông Rè Nỗi Truân Chuyên Của Một Người Dân Nam Kỳ Thời Thuộc Địa [vi]


Oct 15, 2021 Read the whole text... 169 pp.

Ngo Van
Revolutionary witness Ngô Van, Vietnam’s history of struggle against imperialism [en]

What is not in doubt is that one day, the oppressed and exploited masses will rise up and put an end to their suffering. That is our profound hope and conviction.

Oct 13, 2021 Read the whole text... 26 pp.

Ngô Văn
Việt Nam 1920-1945 Cách Mạng Và Phản Cách Mạng Thời Đô Hộ Thực Dân [vi]

Chưa có một nơi nào trên thế giới và trong thế kỷ này đã tìm ra con đường thực thi cái "lý thuyết không tưởng" của Karl Marx, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho mỗi người được khai tâm phát triển và mở mang một xã hội hợp lý toàn thế giới, không giai cấp, không có chủ nghĩa tư bản, không có chế độ làm mướn và do đó không có người bóc lột người, không còn Nhà Nước và cũng chẳng có những mâu thuẫn đối kháng giữa các quốc gia. Chủ nghĩa quốc gia độc đoán, dẫy đầy áp bức, vu khống và ám sát theo lời Stalin, chỉ làm bại hoại chân tướng lý thuyết Karl Marx, làm cho người ta hiểu sai lạc đi.

Oct 12, 2021 Read the whole text... 455 pp.

CrimethInc.
Walang Rebolusyonaryong Pamahalaan Kung Bakit Hindi Mo Magagamit ang Estado para Buwagin ang Klase [tl]


Sep 25, 2021 Read the whole text... 9 pp.

Dabtara
Against Social Distancing Sebuah Kritik terhadap Ideologi Isolasi [id]


Sep 23, 2021 Read the whole text... 14 pp.

Benedict Anderson
The Age of Globalization Anarchists and the Anti-Colonial Imagination [en]


Aug 20, 2021 Read the whole text... 345 pp.

John F Welsh
Dari Feminisme ke Egoisme [id]


Aug 12, 2021 Read the whole text... 15 pp.

For Ourselves
The Right to be Greedy Edisi Bahasa Indonesia [id]


Aug 7, 2021 Read the whole text... 113 pp.

Hakim Bey (Peter Lamborn Wilson)
Immediatisme [id]


Jul 29, 2021 Read the whole text... 81 pp.

Flower Bomb
Tak Ada Harapan, Tak Ada Masa Depan: Biarkan Petualangan Dimulai! [id]


Jul 25, 2021 Read the whole text... 12 pp.