David Graeber
Bạn có phải người vô trị không? Và câu trả lời đầy bất ngờ! [vi]

Nếu phải xếp hàng dài để lên xe buýt, bạn có đợi đến lượt mình mà không dùng cùi chỏ thụi người để tranh đường không?

Feb 18, 2021 Read the whole text... 10 pp.

Errico Malatesta
Đường Lối Chủ Nghĩa Vô Trị [vi]

Như đã nói, ta phải vận động để đánh thức mong muốn thay đổi xã hội một cách toàn diện trong những người bị áp bức, phải thuyết phục họ rằng, nếu đoàn kết lại cùng nhau, họ có cơ hội thắng; ta phải tuyên truyền và chuẩn bị lực lượng vật chất cũng như tinh thần cần thiết để chiến thắng kẻ thù, bằng cách tận dụng hoặc tạo ra những hoàn cảnh thuận lợi để thực hiện cách mạng xã hội, dùng vũ lực để lật đổ chính quyền cũng như tước đoạt của cải của những chủ sở hữu giàu có, và bằng cách biến các phương tiện sản xuất sinh sống thành của chung cũng như ngăn việc hình thành một chính phủ mới muốn áp đặt ý chí của chúng và ngăn cản việc tái tổ chức xã hội của người dân.

Feb 18, 2021 Read the whole text... 20 pp.

Pustaka Catut
Pernyataan dari Pustaka Catut Tentang Represi May Day Bandung [id]


Feb 17, 2021 Read the whole text... 3 pp.

Pustaka Catut
Indonesia: Statement from Catut Anarchist Library About May Day Repression in Bandung [en]


Feb 17, 2021 Read the whole text... 3 pp.

Mikhail Isaiah
Israel sebagai Bangsa Anarkis Kegagalan Raja-Raja Manusia [id]


Feb 14, 2021 Read the whole text... 18 pp.

Mikhail Isaiah
Israel sebagai Bangsa Anarkis Allah Satu-Satunya Raja [id]


Feb 14, 2021 Read the whole text... 12 pp.

Peter Marshall
Leo Tolstoy: Sang Pangeran Kedamaian bahwa pemerintahan manusia oleh manusia adalah penindasan, dan bahwa berpadunya tatanan dan anarki adalah bentuk tertinggi masyarakat. [id]


Feb 14, 2021 Read the whole text... 39 pp.