CrimethInc.
Walang Rebolusyonaryong Pamahalaan Kung Bakit Hindi Mo Magagamit ang Estado para Buwagin ang Klase [tl]


Sep 25, 2021 Read the whole text... 9 pp.

Dabtara
Against Social Distancing Sebuah Kritik terhadap Ideologi Isolasi [id]


Sep 23, 2021 Read the whole text... 14 pp.

Benedict Anderson
The Age of Globalization Anarchists and the Anti-Colonial Imagination [en]


Aug 20, 2021 Read the whole text... 345 pp.

John F Welsh
Dari Feminisme ke Egoisme [id]


Aug 12, 2021 Read the whole text... 15 pp.

For Ourselves
The Right to be Greedy Edisi Bahasa Indonesia [id]


Aug 7, 2021 Read the whole text... 113 pp.

Hakim Bey (Peter Lamborn Wilson)
Immediatisme [id]


Jul 29, 2021 Read the whole text... 81 pp.

Flower Bomb
Tak Ada Harapan, Tak Ada Masa Depan: Biarkan Petualangan Dimulai! [id]


Jul 25, 2021 Read the whole text... 12 pp.

Paul Z. Simons
ILEGALISME Buat Apa Membayar untuk Revolusi, Kalau Kita Bisa Mencurinya? [id]


Jul 22, 2021 Read the whole text... 65 pp.

Julian Langer
Okay Human, What's the Fucking Point?! Eko-Absurdisme: Absurdisme sebagai Environmentalisme [id]


Jul 17, 2021 Read the whole text... 13 pp.

Mèo Mun
Việt Nam: Những Lời Hứa Bỏ Ngỏ [vi]

Việt Nam năm 2021, mọi nơi đều được bao trùm bởi một bầu không khí lạc quan. Chiến dịch chống COVID bền bỉ của chính phủ đã giành được sự công nhận ở cả trong và ngoài nước. Nền kinh tế tăng trưởng dương một cách thần kỳ trong khi nhiều nước láng giềng khốn đốn vì đại dịch. Thế nhưng ẩn sau bầu không khí hân hoan ấy, ta vẫn thấy có điều gì nặng nề, bức bối mà không ai có thể gọi tên. Dường như có một bóng ma đang ám ảnh Việt Nam: bóng ma của chủ nghĩa Cộng sản — thứ chủ nghĩa Cộng sản chân chính không chút giả dối.

Jul 14, 2021 Read the whole text... 7 pp.

Bellamy Fitzpatrick
Undangan untuk Melakukan Desersi [id]


Jul 14, 2021 Read the whole text... 51 pp.